Ερώτηση του βουλευτή Λάρισας Θωμά Ψύρρα σχετικά με την κατάργηση των επιδομάτων μητρότητας. 

Ερώτηση του βουλευτή Λάρισας Θωμά Ψύρρα σχετικά με την κατάργηση των επιδομάτων μητρότητας. 

05/09/2014

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μετά την ψήφιση του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α’/07-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» τέσσερις παροχές του ΟΑΕΔ καταργούνται λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών από 1η Ιουλίου 2014. Τα επιδόματα αυτά είναι το οικογενειακό, τα δύο επιδόματα μητρότητας και το επιδόματος στράτευσης.

Τα δύο επιδόματα μητρότητας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε δικαιούχες μητέρες είναι οι συμπληρωματικές παροχές μητρότητας και η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας

Από το συνδυασμό του Ν. 549/1977 και των Π.Δ. 776/77 και  221/97 προκύπτει ότι οι παροχές καταβάλλονται σε ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παρέχουν εξαρτημένη εργασία). Η καταβολή τους γίνεται σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από το Ι.Κ.Α. για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας. Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει, αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης, αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το Ι.Κ.Α. για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας

Με το άρθρο 142 του Ν. 3655/08 (ΦΕΚ 58 Α/3-4-2008) εγκρίθηκε η χορήγηση ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, διάρκειας έως έξι μηνών. Την ειδική αυτή άδεια δικαιούνται οι μητέρες, οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως αυτό διευκρινίστηκε με το άρθρο 36 του ν. 3996/2011, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στις μητέρες, ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, σύμφωνα με το ΚΕΦ Β. της με αριθμ. 33891/606/08 Υπουργική Απόφαση.

Πρόβλεψη Ν. 4254/2014

Ειδικά για τα επιδόματα μητρότητας ορίζεται στο άρθρο 39 υποπαράγραφος ΙΑ 3, 1 Γ του ως άνω νόμου ότι «Από 1-7-2014 η εισφορά εργοδότη του άρθρου 25 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν.δ. 465/1970 (Α’ 57), υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα σε βάρος του εργοδότη καθορίζεται σε ποσοστό 0,25%».

Ο Υφυπουργός Εργασίας, κ. Κεγκέρογλου, κατά την ψήφιση των διατάξεων που προβλέπουν την εν λόγω μείωση στις εισφορές, είχε αναφέρει ότι «θα αναζητηθούν ισοδύναμα, ώστε οι δυο αυτές πολύ σημαντικές παροχές για τις νέες μητέρες να συνεχιστούν».

Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις στελεχών του ΟΑΕΔ στον τύπο, «θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα υπάρξει παράταση της χορήγησης των δύο επιδομάτων μητρότητας του Οργανισμού τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο, αφού υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια για την συνέχιση τους, ενώ εξετάζεται τρόπος να μην επέλθει η κατάργηση τους ή μεγάλη μείωση στο ύψος των παροχών που λαμβάνουν οι νέες μητέρες».

Επειδή πρόκειται για μείζον κοινωνικό ζήτημα που θίγει πολλές νέες μητέρες.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)      Έχουν βρεθεί ισοδύναμα, ώστε να μην απωλέσουν οι νέες μητέρες τις δύο πολύ σημαντικές παροχές;

2)      Εάν όχι, έως ότου εξευρεθούν ισοδύναμα, θα υπάρξει εύλογη παράταση της χορήγησης των δύο επιδομάτων;

 

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ