Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας και Έρευνας

Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας και Έρευνας

31/07/2014

Ο τρόπος παρουσίασης της απόφασης της κυβέρνησης για “Απελευθέρωση” από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) αποτελεί επί της ουσίας παραδοχή αποποίησης ευθυνών για το δημόσιο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας και εγκατάλειψης του στις τύχες της αγοράς.
Η ίδια η αποδέσμευση από την ΕΑΠ είναι θετική εξέλιξη και αποτελούσε πάγιο αίτημα των ΑΕΙ, δεδομένου ότι υφίσταται σοβαρό αντικίνητρο για την ανάπτυξη της έρευνας και την διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στα οποία απασχολούνται πολλοί φοιτητές και ερευνητές. Αφορούσε δηλαδή λειτουργικές και θεσμικές διορθώσεις των Ε.Λ.Κ.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από τη συσσωρευμένη εμπειρία πολυετούς διαχείρισης ερευνητικών κονδυλίων εκτός τακτικού προϋπολογισμού. Παρουσιάστηκε όμως την επομένη των νέων σημαντικών περικοπών που ανέρχονται έως και 30%, ως σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία. Τόσο στα ΑΕΙ όσο και στα Ερευνητικά Κέντρα οι περικοπές οδηγούν σε αδυναμία σύνταξης προϋπολογισμών για το 2015 αλλά ειδικότερα για τα Ερευνητικά Κέντρα και πληρωμής μισθών του μόνιμου προσωπικού του κράτους.
Η Δημοκρατική Αριστερά θα εργασθεί με πάθος και συστηματικά για την ενίσχυση της ερευνητικής διαδικασίας στη χώρα μας και τούτο διότι πρόκειται για έναν από τους θεμέλιους πυλώνες διεξόδου από την κρίση. Χωρίς ενίσχυση της έρευνας δεν πρόκειται να υπάρξει νέα γνώση, ούτε αλλαγή εκπαιδευτικού μοντέλου, ούτε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, ούτε θέσεις εργασίας με υψηλές δεξιότητες. Μόνο με επένδυση στην εκπαίδευση και έρευνα θα επιτευχθεί σύγκλιση των χωρών της Ευρώπης αλλά και κατοχύρωση μιας αξιοπρεπούς θέσης της Ευρωπαϊκής ηπείρου σε ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από την ανάδυση νέων, και την ανάκαμψη παλαιών, οικονομιών και ένα νέο καταμερισμό εργασίας.