Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στην με αρ. πρωτ. 2263 / 4.9.2014 Ερώτηση των βουλευτών Ευβοίας Δημήτρη Αναγνωστάκη, Α΄ Πειραιά Μαρίας Ρεπούση και Α΄ Αθήνας Γιάννη Πανούση σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.   

Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στην με αρ. πρωτ. 2263 / 4.9.2014 Ερώτηση των βουλευτών Ευβοίας Δημήτρη Αναγνωστάκη, Α΄ Πειραιά Μαρίας Ρεπούση και Α΄ Αθήνας Γιάννη Πανούση σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.  

10/10/2014

 

 

Στην Ερώτηση των βουλευτών της ΔΗΜΑΡ επισημαίνεται το θέμα της αδυναμίας κάλυψης της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των ανασφάλιστων φοιτητών από ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας,δεδομένου ότι πολλά από τα Ιδρύματα αυτά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί και να πληρώσουν τα νοσοκομεία, τους γιατρούς ή τα φάρμακα που χρειάζονται οι φοιτητές τους. Επίσης, οι βουλευτές ρωτούν εάν πρόκειται να εκδοθεί Π.Δ., ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες και οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των ανασφάλιστων φοιτητών από το 2015 να χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 

Στην απάντησή του το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι: «… στο άρθρο 53 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) για τη Φοιτητική Μέριμνα και την Υγειονομική Περίθαλψη ορίζεται ότι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψηςκαθορίζονται με Π.Δ., που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Επίσης, ενημερώνει ότι: «… στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι με απόφαση του οικείου Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του πρύτανη και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε Ιδρύματος, με τον οποίο καθορίζονται … οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές και οι κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του ιδρύματος, όπως οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού κάθε ιδρύματος ή την έκδοση του πρότυπου Οργανισμού των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το ίδρυμα αυτό οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις που αφορούν … την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών.»

 

Ειδικότερα, για τους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., στην απάντηση του Υπουργείου αναφέρεται ότι: «… σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 185/1984 (ΦΕΚ 61 Α΄) δικαιούνται πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα. Παρέχεται από την οικεία σπουδαστική λέσχη, τον προϋπολογισμό της οποίας βαρύνει η σχετική δαπάνη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο διάταγμα αυτό. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών εγγράφεται κάθε χρόνο ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις σπουδαστικές λέσχες στις οποίες κατανέμεται με Υπουργική Απόφαση.