Παρέμβαση του Ζ. Φωτιάδη για το καταστατικό

Παρέμβαση του Ζ. Φωτιάδη για το καταστατικό

01/10/2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
(Με κόκκινο οι τροποποιήσεις)
1η (σελ. 4)
Iα. Έννοια του μέλους
Μέλος της Δημοκρατικής Αριστεράς μπορεί να είναι κάθε άνθρωπος που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του…
Αιτιολογία: Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει όριο ηλικίας από πότε μπορεί κάποιος να γίνει μέλος.
2η (σελ. 4)
Ιβ. Εγγραφή
Η έγγραφή του μέλους γίνεται με αίτησή του στην Οργάνωση, που επιθυμεί να ενταχθεί ή στην έδρα της Δημοκρατικής Αριστεράς, δηλώνοντας ταυτόχρονα παρουσία στη Συνέλευση της Οργάνωσης με την παρουσία του και του χορηγείται η κάρτα μέλους.
Αιτιολογία: Φραστική διόρθωση

3η , 4η & 5η (σελίδα 7)
ΙΙ. Κεντρική Επιτροπή
δ. Η Κ.Ε. συνέρχεται τακτικά κάθε 2 μήνες με ευθύνη της Εκτελεστικής Επιτροπής και εντός 15 ημερών εφόσον το ζητήσει το ¼ των μελών της.
Αιτιολογία: Αφού υπάρχει τακτική συνεδρίαση πρέπει να καθορίζεται και κάθε πότε γίνεται και πιστεύω ότι κάθε 2 μήνες είναι σωστό.

ζ. Οι συνεδριάσεις της Κ.Ε. γίνονται στη βάση ημερήσιας διάταξης που είναι από προηγούμενα γνωστή στα μέλη της καθώς και οι εισηγήσεις των θεμάτων. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται επιτροπή πολιτικής απόφασης η οποία διαβουλεύεται για το τελικό κείμενο που θα ψηφιστεί ως θέση της Κ.Ε. και τηρούνται πάντα πρακτικά.
Αιτιολογία: Για να προετοιμάζονται καλύτερα τα μέλη της ΚΕ είναι απαραίτητο να είναι οι εισηγήσεις γνωστές εκ των προτέρων και επιπλέον σε κάθε συνεδρίαση να υπάρχει επιτροπή απόφασης που θα εκλέγεται στην αρχή.

θ. Συγκροτούνται τομείς και επιτροπές της Κ.Ε., στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη της Δημοκρατικής Αριστεράς, που απασχολούνται με συναφές αντικείμενο, έχουν γνώσεις ή ειδικό ενδιαφέρον για θέματα που απασχολούν τον τομέα. Οι επεξεργασίες του τομέα καθίστανται πολιτική της Δημοκρατικής Αριστεράς μετά από έγκρισή τους από την Κεντρική Επιτροπή.
H ΚΕ συντάσσει και ψηφίζει κανονισμό λειτουργίας της.

Αιτιολογία: Είναι απαραίτητο να υπάρχει κανονισμός λειτουργίας της ΚΕ, που ψηφίζεται από την ίδια την ΚΕ.

ΝΕΟΛΑΙΑ
_______
α. Οι νέοι της Δημοκρατικής Αριστεράς συμμετέχουν στις Πολιτικές Οργανώσεις του κόμματος ως μέλη.
β. Έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως ξεχωριστή θεματική ομάδα, να συζητούν και να προτείνουν θέματα στις οργανώσεις του κόμματος.
γ. Έχουν τη δυνατότητα να ιδρύουν στέκια νεολαίας, διαδικτυακους τόπους για συζητήσεις, πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.
Αιτιολογία: Είναι απαραίτητο να υπάρχει άρθρο για τη νεολαία της ΔΗΜΑΡ και πως λειτουργεί στα πλαίσια του κόμματος.

7η (σελ. 11)
ΑΙΡΕΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ
____________________________________
Βουλευτές και Ευρωβουλευτές
Για τις υποψηφιότητες για το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτάσεις κατατίθενται από τα μέλη και τα όργανα της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Οι υποψήφιοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ για τη Βουλή αναδεικνύονται με δημοκρατικές διαδικασίες, με τη συμμετοχή και την έκφραση της βούλησης των μελών του κόμματος κατά περιοχή. Οι υποψήφιοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδεικνύονται με πανελλήνιο δημοψήφισμα των μελών.
Αιτιολογία: Πιστεύω είναι κατανοητό ότι το Ευρωψηφοδέλτιο πρέπει να βγαίνει μέσα από μία διαδικασία δημοψηφίσματος μεταξύ των μελών.

8η (σελ. 12)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
………
• Το Συνέδριο εκλέγει Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου που έχει την ευθύνη να ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος. Στο τέλος κάθε χρόνου η Επιτροπή καταθέτει στην ΚΕ έκθεση για τη διαχείριση των οικονομικών, η οποία ψηφίζεται.
Αιτιολογία: Η διαφάνεια και ο έλεγχος των οικονομικών είναι απαραίτητος, γι αυτό η ΚΕ κάθε χρόνο να ελέγξει και να ψηφίσει την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

9η (σελ. 13)
Κανονισμός εκλογής οργάνων και αντιπροσώπων
Μετά τη δεύτερη παράγραφο, προστίθεται παράγραφος που αναφέρει:
Σε όλα τα όργανα οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και μειωμένη σταυροδοσία στο 40% των εκλεγομένων.
Επιδιώκεται η τακτική ανανέωσή των οργάνων. Για το λόγο αυτό εφαρμόζονται όρια θητειών. Ο πρόεδρος μπορεί να εκλέγεται για 3 συνεχείς θητείες, όπως και τα μέλη της Εκτελεστική Επιτροπής, ενώ τα μέλη της ΚΕ για 4.
Αιτιολογία: Με τα παραπάνω έχουμε κόμμα χωρίς μόνιμες τάσεις, αλλά ρεύματα ιδεών, όπως αναφέρεται και στο άρθρο για «τις Θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας» και την υποχρεωτική ανανέωση με τη θέσπιση ορίου θητειών.