χατζησωκρατης

Άρθρο του Δημήτρη Χατζησωκράτη στα Νέα του Σαββατοκύριακου: Τρίτη εντολή για προοδευτική διακυβέρνηση»

23/03/2018

Μετά την έναρ­ξη του Ιδρυ­τι­κού Συνε­δρί­ου του ΚΙ­ΝΗ­ΜΑ­ΤΟ­Σ ΑΛ­ΛΑ­ΓΗ­Σ και την «πο­λιορ­κία» τόσο του Κ. Μητσο­τά­κη όσο και του Γ. Δρα­γα­σά­κη για μελ­λο­ντι­κή συ­μπό­ρευ­σή μας με ΝΔ ή ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­, τόσο κατά τις ερ­γα­σί­ες του Συνε­δρί­ου όσο και κυ­ρί­ως μετά, εντά­θη­καν τα ερω­τή­μα­τα: «Τι θα κά­νε­τε με το μεί­ζον, τη δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώ­ρας; Με ποιους θα πάτε;»

Η συλ­λο­γι­κή, ομό­θυ­μη, απά­ντη­σή μας ήταν και εί­ναι: Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕ­Λ πρέ­πει να ητ­τη­θεί και να φύ­γει. Η ήττα όμως των ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕ­Λ δεν πρέ­πει να απο­τε­λέ­σει ούτε ήττα των ιδε­ών και των αξιών της Αρι­στε­ράς, αλλά ούτε και να αφή­σει ζω­τι­κό χώρο για την επι­κρά­τη­ση μιας δε­ξιάς ατζέ­ντας.

Το ζή­τη­μα πα­ρα­πέ­μπε­ται στο με­τε­κλο­γι­κό το­πίο, οψέ­πο­τε γί­νουν οι εκλο­γές.

Το στρα­τη­γι­κό δί­λημ­μα για το ΚΙΝΗ­ΜΑ­ ΑΛ­ΛΑ­ΓΗ­Σ εί­ναι: πρό­ο­δος ή συ­ντή­ρη­ση. Με την έν­νοια αυτή, έρ­χε­ται η έκ­κλη­ση στους πο­λί­τες να μας στη­ρί­ξουν με την ψήφο τους, να μας δώ­σουν το υψη­λό­τε­ρο δυ­να­τό απο­τέ­λε­σμα –διεκ­δι­κού­με το δι­ψή­φιο πο­σο­στό– ώστε να πά­ρου­με την Τρίτη εντο­λή. Για να θέ­σου­με σε ΝΔ και ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ το ερώ­τη­μα: Είστε έτοι­μοι να συμ­βάλ­λε­τε στη δια­μόρ­φω­ση μιας προ­ο­δευ­τι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης, που έχει ανά­γκη σή­με­ρα, πε­ρισ­σό­τε­ρο από ποτέ η πα­τρί­δα μας, την ώρα που αντι­με­τω­πί­ζει πολύ δύ­σκο­λες συν­θή­κες τόσο στην οι­κο­νο­μία, όσο και στα εθνι­κά θέ­μα­τα; Όχι ως μια ακό­μη συ­γκυ­ρια­κή σύ­μπρα­ξη κομ­μά­των, επει­δή: «δεν βγαί­νουν τα κου­κιά», αλλά ως μια ει­λι­κρι­νή, ιστο­ρι­κά υπεύ­θυ­νη και συ­νε­πή συμ­φω­νία; Μπο­ρεί να σχη­μα­τι­σθεί μια ΚΥ­ΒΕΡ­ΝΗ­ΣΗ­ Ε­ΘΝΙ­ΚΗ­Σ ΕΥ­ΘΥ­ΝΗ­Σ στη βάση ενός συμ­φω­νη­μέ­νου προ­γράμ­μα­τος;

Αυτό από σή­με­ρα, σε όλους τους τό­νους το λέμε ξε­κά­θα­ρα. Όχι για να ξε­φύ­γου­με. Αλλά για­τί βλέ­που­με μπρο­στά μας κιν­δύ­νους και αδιέ­ξο­δα που έρ­χο­νται ή και που μπο­ρεί να προ­κύ­ψουν.

Αλλά και η επι­σή­μαν­σή μας να ανα­μέ­νου­με το με­τε­κλο­γι­κό το­πίο και τις έδρες που θα δια­θέ­τει το κάθε κόμ­μα, έχει προ­φα­νώς την με­γά­λη πο­λι­τι­κή αξία της! Οι αριθ­μοί 180 και 200, που ανα­φέ­ρο­νται στην άθροι­ση ψή­φων, αφο­ρούν στη δυ­να­τό­τη­τα σχη­μα­τι­σμού προ­ε­δρι­κής πλειο­ψη­φί­ας και στην δυ­να­τό­τη­τα αλ­λα­γής του εκλο­γι­κού νό­μου και ισχύ­ος του από τις επό­με­νες εκλο­γές, αντι­στοί­χως!

Αν οι 180 ψή­φοι στο με­τε­κλο­γι­κό το­πίο εί­ναι πο­λι­τι­κά επι­τεύ­ξι­μοι, ο στό­χος για κυ­βέρ­νη­ση ευ­ρύ­τε­ρης εθνι­κής συ­νεν­νό­η­σης, προ­φα­νώς διευ­κο­λύ­νε­ται. Ο­ ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­, θα σκε­φτεί πολύ να εί­ναι 4 χρό­νια στην αντι­πο­λί­τευ­ση!

Όμως, όσοι και όσες επι­μέ­νουν, παρά τις πάρα πάνω επι­ση­μάν­σεις, σε με­τε­κλο­γι­κή μας συ­μπό­ρευ­ση μόνο με τη Ν­Δ, πρέ­πει να δώ­σουν πει­στι­κές απα­ντή­σεις, πέ­ραν των άλ­λων, για τη «βιω­σι­μό­τη­τα» μιας τέ­τοιας προ­ο­πτι­κής.

Γιατί εί­ναι προ­φα­νές ότι θα πρέ­πει να συ­νυ­πο­λο­γί­ζουν, ότι στην πε­ρί­πτω­ση αδυ­να­μί­ας των ΝΔ και ΚΙ­ΝΗ­ΜΑ­ΤΟ­Σ ΑΛ­ΛΑ­ΓΗ­Σ να συ­γκε­ντρώ­σουν 180 ψή­φους -Κ­ΚΕ και Χ.Α­. θα απέ­χουν-, τον Ιανουά­ριο του 2020, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θα προ­κα­λέ­σει, κατά τα ειω­θό­τα, νέες εκλο­γές. Και αυ­τές οι εκλο­γές θα γί­νουν… με την Απλή Ανα­λο­γι­κή.

Στην πε­ρί­πτω­ση αυτή μόνο ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θα ωφε­λού­νταν. Μόνος στη αντι­πο­λί­τευ­ση, να «πε­τά­ει πέ­τρες» απ΄έξω και χω­ρίς να χά­νει τους πο­λί­τες-πε­λά­τες που έχει δη­μιουρ­γή­σει. Και αυτό θα εί­ναι κα­τορ­θω­τό, μια και θα εί­ναι πολύ λίγο χρό­νο εκτός εξου­σί­ας. Θα τους «τσι­με­ντά­ρει» με το χει­ρο­πια­στό «Ε­ΠΑ­ΝΕΡ­ΧΟ­ΜΑ­ΣΤΕ­»!

Δεν αντι­λαμ­βά­νο­νται ότι η χώρα τότε θα μπει σε ού­τως ή άλ­λως δύ­σκο­λες επι­λο­γές; Ή στην κα­τα­φυ­γή σε τρί­τες εκλο­γές, σε διά­στη­μα λι­γό­τε­ρο του χρό­νου(!), ή στην ανα­ζή­τη­ση υπο­χρε­ω­τι­κής, πλέ­ον, συ­γκυ­βέρ­νη­σης και με τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-θα χρειά­ζο­νται 3ή/​και 4 κόμ­μα­τα για σχη­μα­τι­σμό κυ­βέρ­νη­σης.