Τροπολογία της βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας Νίκης Φούντα για τη μη καταβολή νοσηλίου στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. 

Τροπολογία της βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας Νίκης Φούντα για τη μη καταβολή νοσηλίου στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. 

19/09/2014

 

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο η απόδοση νοσηλίου-τροφείου για τους διαμένοντες σε

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ από τον ΕΟΠΠΥ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς

συνιστά υποχρέωσή τους. Η δαπάνη ωστόσο μέχρι στιγμής δεν αποδίδεται.

Εν προκειμένω πρόβλημα έχει ανακύψει από το γεγονός ότι ο Κανονισμός του ΕΟΠΠΥ, μολονότι κάνει

ρητή πρόβλεψη για κάλυψη δαπανών παραμονής σε Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ

(τα οποία έχουν ενταχθεί στα Κέντρα Αποκατάστασης) καθώς και σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, δεν κάνει

ειδική αναφορά σε κάλυψη δαπάνης διαμονής σε Στέγες Αυτόνομης ή Ημιαυτόνομης Διαβίωσης ΑμεΑ.

Έτσι, δεν αποδίδεται το νοσήλιο-τροφείο παρά τις προβλέψεις του άρ. 30 (παρ. 5) του νόμου 2072/1992

και του άρ. 46 του 3918/2011, που υλοποιούνται κανονιστικά με την ΚΥΑ Δ29α/Φ ΘΕΣΜ (Γ.Π.

26275/1048 ΦΕΚ Β’ 172/2014).

Σύμφωνα όμως και με το σκεπτικό υπομνήματος του Συνηγόρου του Πολίτη προς τα αρμόδια Υπουργεία

(αρ. πρωτ. 188042/33916/2014 ), η επιταγή της υπάρχουσας νομοθεσίας κατισχύει των κανονιστικών

διατάξεων του ΕΟΠΠΥ και άρα η συμμόρφωση με την απόδοση του νοσηλίου-τροφείου συνιστά

υποχρέωση των ασφαλιστικών οργανισμών.

Τοπολογία-προσθήκη:

«Ο ΕΟΠΠΥ, οι λοιποί ασφαλιστικοί φορείς και η Πρόνοια καταβάλλουν το νοσήλιο-

τροφείο για τους διαμένοντες σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ σύμφωνα με τις

διατάξεις της ΚΥΑ Δ29α/Φ ΘΕΣΜ (Γ.Π. 26275/1048 ΦΕΚ Β’ 172/2014)».