χατζησωκρατης

Το υπερπλεόνασμα και η μεσαία τάξη

26/11/2017

Η συρρίκνωση σε αριθμούς

TOY ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗ

Η συ­ζή­τη­ση για το Προ­σχέ­διο Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2018 από τις αρ­χές του Νοεμ­βρί­ου, κα­θώς και η συ­ζή­τη­ση για τη δια­νο­μή του υπερ­πλε­ο­νά­σμα­τος του 2017 στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, τη Δευ­τέ­ρα που πέ­ρα­σε, ανέ­δει­ξε σε πολύ αδρές γραμ­μές ένα ζή­τη­μα: Και η ΜΕ­ΣΑΙΑ­ ΤΑ­ΞΗ;

Γιατί η ξε­κά­θα­ρη πο­λι­τι­κή επι­δί­ω­ξη της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕ­Λ, και κατά το 2016 και το 2017 αλλά και στον Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2018, δη­λα­δή η ανά­δει­ξη του υπερ­πλε­ο­νά­σμα­τος, και η δια­νο­μή «με­ρί­σμα­τος» του κατά το δο­κούν ως κύ­ριος ΚΕ­ΝΤΡΙ­ΚΟ­Σ πο­λι­τι­κό- οι­κο­νο­μι­κός στό­χος και αυ­το­σκο­πό, για την επί­τευ­ξη του οποί­ου υπο­τάσ­σο­νται και κυ­ρί­ως προ­σαρ­μό­ζο­νται όλα τα βα­σι­κά με­γέ­θη του Τακτι­κού Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, είχε ανα­πό­φευ­κτα και … πα­ρά­πλευ­ρες επι­πτώ­σεις!

Ο εκτι­μώ­με­νος ρυθ­μός οι­κο­νο­μι­κής με­γέ­θυν­σης της χώ­ρας εί­ναι μειω­μέ­νος κατά μία πο­σο­στιαία μο­νά­δα, 1,6% ένα­ντι της πρό­βλε­ψης του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2017 για 2,7%. Είναι προ­φα­νές λοι­πόν ότι τα έσο­δα από την κα­τα­πο­λέ­μη­ση της φο­ρο­δια­φυ­γής και του λα­θρε­μπο­ρί­ου, που δεν κα­τορ­θώ­θη­κε να ξε­πε­ρά­σουν τα 100 εκατ. ευρω, το πά­γω­μα των δα­πα­νών του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού και μά­λι­στα αυ­τών που προ­ο­ρί­ζο­νταν για τα χα­μη­λά στρώ­μα­τα, και η διό­γκω­ση των λη­ξι­πρό­θε­σμων του δη­μο­σί­ου δεν φτά­νουν για να δι­καιο­λο­γή­σουν, το αυ­ξη­μέ­νο ένα­ντι του στό­χου πλε­ό­να­σμα κατά 1,235 εκατ. ευρώ, ή 0,7% του Α­Ε­Π(!), όπως ανα­φέ­ρε­ται πλέ­ον στην Ειση­γη­τι­κή Έκθε­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2018.

Αυτά τα υπερ­πλε­ο­νά­σμα­τα του 2016 και 2017 προ­έ­κυ­ψαν από τις πα­ρα­πά­νω πη­γές αλλά ΚΑΙ από την υπερ­φο­ρο­λό­γη­ση! Αυτήν, που τα κυ­βερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη ονο­μά­ζουν: Υ­ΠΕ­ΡΑ­ΠΟ­ΔΟ­ΣΗ εσό­δων. Ανα­φέ­ρο­μαι στους επι­βε­βλη­μέ­νους εξο­ντω­τι­κούς άμε­σους φό­ρους σε φυ­σι­κά και νο­μι­κά πρό­σω­πα, στους έμ­με­σους φό­ρους, που στην τριε­τία η ανα­λο­γία τους με τους άμε­σους ανέ­βη­κε από το 1,14 στο 1,30, στις δυ­σβά­στα­κτες ασφα­λι­στι­κές ει­σφο­ρές. Αλλά και πέ­ραν αυ­τών ανα­φέ­ρο­μαι και στα έσο­δα που δεν θα έχουν μό­νι­μο χα­ρα­κτή­ρα, αλλά έχουν γο­να­τί­σει τους «υπό­χρε­ους»: Στην στα­δια­κή αύ­ξη­ση της προ­κα­τα­βο­λής φό­ρου από το 50% στο 100% από τους ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες, στην πρα­κτι­κή των κα­τα­σχέ­σε­ων των τρα­πε­ζι­τι­κών λο­γα­ρια­σμών κα­θώς και σε αυτά που συ­νι­στούν την πλα­σμα­τι­κή ευ­ρω­στία(!) του ΕΦ­ΚΑ­, όπως οι με­γά­λες κα­θυ­στε­ρή­σεις έκ­δο­σης νέων συ­ντά­ξε­ων(εκ­κρε­μεί η έκ­δο­ση 300.000 συ­ντά­ξε­ων), η αλ­λα­γή του τρό­που κα­τα­βο­λής των ει­σφο­ρών από τους ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες, που κα­τα­βάλ­λουν φέ­τος ει­σφο­ρές 18μή­νου, ο προ­σω­ρι­νός υπο­λο­γι­σμός των ει­σφο­ρών ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τιών με βάση τα ει­σο­δή­μα­τα του 2015 και όχι του 2016, που ήταν μειω­μέ­να κατά 23%!

Ούτε ανό­η­τος ούτε και …γκα­φα­τζής μπο­ρεί να χα­ρα­κτη­ρι­στεί ό Γ. Χου­λια­ρά­κης όταν μπρο­στά στην εξό­φθαλ­μη και βο­ού­σα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, της φο­ρο­λο­γι­κής και ει­σφο­ρο­δο­τι­κής συ­μπί­ε­σης της με­σαί­ας τά­ξης ανα­γκά­στη­κε να δη­λώ­σει στις 1/​11/​17 ότι: «Η φο­ρο­λο­γι­κή επι­βά­ρυν­ση, που συ­νε­πά­γε­ται ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2017 και του 2018 εί­ναι με­γά­λη. Είναι με­γά­λη για τους έντι­μους και τους συ­νε­πείς, για τη με­σαία τάξη και τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες. Και εί­ναι μια συ­νει­δη­τή επι­λο­γή που με­τα­βα­τι­κά πήρε η κυ­βέρ­νη­ση ώστε να ενι­σχύ­σει τα πιο αδύ­να­μα κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα».

Για να γνω­ρί­ζου­με και το μέ­γε­θος της συρ­ρί­κνω­σης των ει­σο­δη­μά­των στη χώρα μας πρέ­πει να ση­μειώ­σου­με ότι το 91% των φο­ρο­λο­γου­μέ­νων δη­λώ­νουν ει­σο­δή­μα­τα κάτω από 20.000 ευρώ.

Φυσι­κά η αι­μορ­ρα­γία αυτή της με­σαί­ας τά­ξης δεν εί­ναι απο­κλει­στι­κό απο­τέ­λε­σμα της πο­λι­τι­κής των τριών ετών δια­κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕ­Λ.

Το βέ­βαιο εί­ναι ότι η κα­θή­λω­ση και η υπο­βάθ­μι­ση των με­σαί­ων στρω­μά­των, πραγ­μα­τι­κή ρα­χο­κο­κα­λιά και της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας, σο­βεί τα 9 χρό­νια της κρί­σης. Έχει όμως επι­τα­θεί δρα­μα­τι­κά, χω­ρίς προ­ο­πτι­κές, την τε­λευ­ταία 3ε­τία.

Αντι­στρο­φή της πο­ρεί­ας κα­θί­ζη­σης με τη συ­νέ­χι­ση των κε­ντρι­κών επι­λο­γών αυ­τής της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕ­Λ δεν πι­στεύω ότι μπο­ρεί να ανα­μέ­νε­ται. Και την επό­με­νη χρο­νιά όλα τα σφυ­ριά των μέ­τρων και των πο­λι­τι­κών θα κτυ­πούν στο… αμό­νι του πως θα πιά­σου­με πλε­ό­να­σμα 3,8% του Α­Ε­Π!

Και η με­σαία τάξη; Θα ψά­χνει να βρει μαζί με τον Ε­. Τσα­κα­λώ­το σε πιο δε­κα­τη­μό­ριο της δια­νο­μής του ει­σο­δή­μα­τος θα εντάσ­σε­ται το ει­σό­δη­μα των 12.000 έως 18.000, ώστε το κα­τώ­τε­ρο μέ­ρος των με­σαί­ων στρω­μά­των να επω­φε­λού­νται και αυτά από το νέο υπερ­πλε­ό­να­σμα!

Πηγη: Νέα Σελίδα