χατζησωκρατης

Υπερπλεόνασμα ή… θάνατος

16/11/2017

TOY ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗ

Πριν από πέ­ντε χρό­νια, το Νοέμ­βριο του 2012, μετά από πρό­τα­ση της ΔΗ­ΜΑ­Ρ, έγι­νε απο­δε­κτή η προ­ο­πτι­κή ενός κοι­νω­νι­κού με­ρί­σμα­τος από την τυ­χόν υπερ- από­δο­ση των μέ­τρων εφαρ­μο­γής του Μνη­μο­νί­ου. Αν δια­πι­στώ­νο­νταν ένα ΠΛΕ­Ο­ΝΑ­ΣΜΑ του ΠΛΕ­Ο­-ΝΑ­ΣΜΑ­ΤΟ­Σ.

Δεν μπο­ρού­σε τότε κα­νείς να φα­ντα­στεί ότι το … κυ­νή­γι του υπερ­πλε­ο­νά­σμα­τος θα γι­νό­ταν, τέσ­σε­ρα χρό­νια μετά, η κύ­ρια πο­λι­τι­κή επι­δί­ω­ξη της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕ­Λ, και αμέ­σως μετά, στον επό­με­νο Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2018, ο ΜΟ­ΝΑ­ΔΙ­ΚΟ­Σ ΚΕ­ΝΤΡΙ­ΚΟ­Σ πο­λι­τι­κός και οι­κο­νο­μι­κός στό­χος. Στό­χος και ΑΥ­ΤΟ­ΣΚΟ­ΠΟ­Σ για την επί­τευ­ξη του οποί­ου υπο­τάσ­σο­νται και κυ­ρί­ως προ­σαρ­μό­ζο­νται όλα τα βα­σι­κά με­γέ­θη του Τακτι­κού Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού!

Για του λό­γου το αλη­θές, οι αρ­μό­διοι υπουρ­γοί, στο πα­ρα­πεμ­πτι­κό –ει­σα­γω­γή του Προ­σχε­δί­ου Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 2018 προς τα μέλη της Διαρ­κούς Επι­τρο­πής Οικο­νο­μι­κών Υπο­θέ­σε­ων, για το ΜΟ­ΝΟ ζή­τη­μα, που κά­νουν μνεία, εί­ναι η νέα υπέρ­βα­ση του στό­χου του πλε­ο­νά­σμα­τος! Για τί­πο­τε άλλο!

Μπο­ρεί­τε από τώρα να φα­ντα­στεί­τε με ποιους δι­θυ­ράμ­βους θα επα­να­κάμ­ψουν, όταν θα κα­τα­θέ­σουν το Σχέ­διο, πλέ­ον, του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού και όταν το πρω­το­γε­νές απο­τέ­λε­σμα της Γενι­κής κυ­βέρ­νη­σης σε όρους Σύμ­βα­σης Χρη­μα­το­δο­τι­κής Διευ­κό­λυν­σης, θα δια­μορ­φω­θεί όχι στο 2,2% του Α­Ε­Π, αυ­ξη­μέ­νο ένα­ντι του στό­χου κατά 823 εκατ. ευρώ ή 0,5% του Α­Ε­Π, αλλά στο 2,8% αυ­ξη­μέ­νο ένα­ντι του στό­χου κατά 1,9 δις ευρώ ή 1,05%!

Οφεί­λου­με βε­βαί­ως όλοι να υπο­γραμ­μί­σου­με ότι από πλευ­ράς σχε­δια­σμού και επι­κοι­νω­νια­κής τα­κτι­κής, εφέ­τος, και με την εμπει­ρία τους από τα λάθη και αστο­χί­ες της περ­σι­νής δια­χεί­ρι­σης του θέ­μα­τος, δί­νουν τα …ρέ­στα τους.

Έχουν πε­τύ­χει να έχει με­τα­το­πι­σθεί ο δη­μό­σιος διά­λο­γος από τις αρ­χές Οκτω­βρί­ου μέ­χρι του­λά­χι­στον τον Δεκέμ­βριο, με την ψή­φι­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού. Να μην γί­νε­ται για την πρό­σθε­τη άδι­κη φο­ρο­λό­γη­ση και τις νέες επι­βα­ρύν­σεις για τα με­σαία και χα­μη­λά στρώ­μα­τα, το μα­χαί­ρι στις συ­ντά­ξεις, το πά­γω­μα των δα­πα­νών του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού και τη διό­γκω­ση των λη­ξι­πρό­θε­σμων του δη­μο­σί­ου, αλλά για το που, πως, με ποια κρι­τή­ρια θα δο­θεί το υπερ­πλε­ό­να­σμα!

Αυτή τη φορά βε­βαί­ως, φρό­ντι­σαν να δια­σφα­λί­σουν τη σύμ­φω­νη γνώ­μη της τρόι­κας, απο­δε­χό­με­νοι στην ου­σία να δώ­σουν μόνο το 40% του υπερ­πλε­ο­νά­σμα­τος! Από τα 1,9δις μόνο τα 720ε­κατ. ευρώ εί­ναι κοι­νω­νι­κό μέ­ρι­σμα. Τα υπό­λοι­πα 700, εί­ναι υπο­χρε­ώ­σεις, που απλώς τις με­το­νο­μά­ζουν με τον γνω­στό δη­μιουρ­γι­κό τους τρό­πο…

Στο κρε­σέ­ντο μά­λι­στα τη Δευ­τέ­ρα, ο πρω­θυ­πουρ­γός τόλ­μη­σε να μι­λή­σει για την …υπε­ρα­πό­δο­ση της οι­κο­νο­μί­ας, που φέρ­νει και το υπερ­πλε­όν­σμα. Την ίδια ημέ­ρα, όπου τα στοι­χεία της Commission πι­στο­ποιού­σαν ότι το Α­Ε­Π του 2017 θα πέ­σει από την πρό­βλε­ψη για 2,7% (Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός 2017) στο 1,6%! Τυχαίο; Η πτώ­ση του Α­Ε­Π(1,1%) θα εί­ναι πε­ρί­που το πο­σο­στό του υπερ­πλε­ο­νά­σμα­τος!

Τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες, βε­βαί­ως, ο υπουρ­γός οι­κο­νο­μι­κών με πλεί­στες όσες πα­ρεμ­βά­σεις του, κα­τα­λα­βαί­νο­ντας ότι τα διά­φο­ρα τρυκ έχουν και τα όριά τους, προ­σπα­θού­σε να μας πεί­σει ότι ολό­κλη­ρη αυτή η υπε­ρα­πό­δο­ση δεν εί­ναι προ­ϊ­όν υπερ­φο­ρο­λό­γη­σης αλλά … πά­τα­ξης της φο­ρο­δια­φυ­γής!

Και φυ­σι­κά εδώ οφεί­λου­με να τον προ­κα­λέ­σου­με! Ας κα­τα­θέ­σει ποια συ­γκε­κρι­μέ­να εί­ναι τα ποσά του συ­νο­λι­κού οφέ­λους των δη­μό­σιων τα­μεί­ων από την πά­τα­ξη της φο­ρο­δια­φυ­γής. Από λί­στες Λαγκάρντ, Μπόρ­γιανς και εμ­βα­σμά­των εξω­τε­ρι­κού δεν έχου­με τί­πο­τε πε­ρισ­σό­τε­ρο από 100ε­κατ. ευρώ!

Αυτά τα 1,9δις υπερ­πλε­ό­να­σμα πως προ­κύ­πτουν; Πως άρα­γε αυ­τές τις 40 πε­ρί­που ημέ­ρες δεν εί­χαν συ­νει­δη­το­ποι­ή­σει ότι πέ­ραν των 823 εκατ. θα υπάρ­χουν και άλλα 1077ε­κατ. ευρώ υπερ­πλε­ό­να­σμα;