Xatzisokratis

Αλήθειες και ψέματα για το κοινωνικό μέρισμα

23/10/2017

Του Δημήτρη Χατζησωκράτη

Στο Προ­σχέ­διο του κρα­τι­κού Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2018, ανα­γρά­φε­ται ότι: «Με βάση τα στοι­χεία της εκτέ­λε­σης του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, το πρω­το­γε­νές απο­τέ­λε­σμα της Γενι­κής κυ­βέρ­νη­σης εκτι­μά­ται ότι σε όρους Σύμ­βα­σης Χρη­μα­το­δο­τι­κής Διευ­κό­λυν­σης, θα δια­μορ­φω­θεί σε 3.977ε­κατ. Ευρώ ή 2,2% του Α­Ε­Π, αυ­ξη­μέ­νο ένα­ντι του στό­χου κατά 823 εκατ. ευρώ ή 0,5% του ΑΕΠ»(σελ.23).

Έσπευ­σαν έκτο­τε οι προ­πα­γαν­δι­στι­κοί μη­χα­νι­σμοί της κυ­βέρ­νη­σης να πα­νη­γυ­ρί­ζουν ότι και φέ­τος, το 2017, θα δια­τε­θεί υπερ­πλε­ό­να­σμα ως κοι­νω­νι­κό μέ­ρι­σμα! Και μά­λι­στα αυ­ξη­μέ­νο! Από 617 εκατ. Ευρώ σε 823ε­κατ.ευρώ. Πες και ξα­να­πές, από το ένα τη­λε­ο­πτι­κό πά­νελ στο άλλο, το ποσό αυτό …στρογ­γυ­λο­ποι­ή­θη­κε προς τα πάνω-κι­μπά­ρι­δες άλ­λω­στε- στο 1 δις ευρώ! Παρά το ότι οι οι­κο­νο­μι­κοί υπουρ­γοί ήταν αρ­κε­τά προ­σε­κτι­κοί και φει­δω­λοί!

Την εβδο­μά­δα όμως που πέ­ρα­σε, ζή­σα­με ένα κρε­σέ­ντο. Ο­ Υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας Χρ. Βερ­ναρ­δά­κης, βα­σι­κός μο­χλός της κυ­βερ­νη­τι­κής προ­πα­γάν­δας, έδω­σε το εναρ­κτή­ριο λά­κτι­σμα δη­λώ­νο­ντας στον ρδ/​θμό «Στο κόκ­κι­νο» ότι ως κοι­νω­νι­κό μέ­ρι­σμα θα δο­θούν:«πε­ρί­που 1.000 ευρώ σε 1 εκα­τομ­μύ­ριο αν­θρώ­πους». Θεω­ρώ­ντας μά­λι­στα και τη συμ­φω­νία των θε­σμών δε­δο­μέ­νη!

Σε αντι­δια­στο­λή στην πλημ­μυ­ρί­δα των ύμνων για τους κυ­βερ­νη­τι­κούς «φι­λο­λαϊ­κούς χει­ρι­σμούς», η μνή­μη γύ­ρι­σε 10 μή­νες πίσω.

Στους χει­ρι­σμούς του 2016, όταν ο πρω­θυ­πουρ­γός είχε εξαγ­γεί­λει ότι θα μοι­ρά­σει, από το υπερ­πλε­ό­να­σμα μπό­νους 617ε­κατ. ευρώ σε 1,6 εκατ. Συντα­ξιού­χους. Στη θύ­ελ­λα που ξε­ση­κώ­θη­κε στις Βρυ­ξέλ­λες. Στον εξα­να­γκα­σμό του Υπουρ­γού των Οικο­νο­μι­κών να στεί­λει προς τους θε­σμούς την τα­πει­νω­τι­κή επι­στο­λή της 23ης /12/​2016 με τη βα­θύ­τα­τη συγ­γνώ­μη του για το ατό­πη­μα της μο­νο­με­ρούς διά­θε­σης!

Χωρίς κα­μιά επί της ου­σί­ας διά­ψευ­ση του δια­θέ­σι­μου πο­σού, ούτε από τον κυ­βερ­νη­τι­κό εκ­πρό­σω­πο ούτε και από τον πρω­θυ­πουρ­γό, η εβδο­μά­δα έλη­ξε με τη δια­βε­βαί­ω­ση ότι «θα τα συμ­φω­νή­σου­με με τους εταί­ρους» και ότι μια «συ­γκε­κρι­μέ­νη από­φα­ση θα πά­ρου­με όταν έλ­θει η ώρα» (συ­νέ­ντευ­ξη Αλ. Τσί­πρα στην Εφ. Συντα­κτών).

Να υπεν­θυ­μί­σου­με όμως, ποιά εί­ναι η συμ­φω­νία με τους εταί­ρους.

Στο 3ο Μνη­μό­νιο, και στο συ­μπλη­ρω­μέ­νο Μνη­μό­νιο του 2016, συμ­φω­νή­θη­κε ότι αν υπάρ­χει υπερ­πλε­ό­να­σμα, αυτό θα κα­τευ­θύ­νε­ται:30% στην απο­πλη­ρω­μή του δη­μό­σιου χρέ­ους, 30% στην εξό­φλη­ση λη­ξι­πρό­θε­σμων του δη­μο­σί­ου και το 40% για κοι­νω­νι­κούς σκο­πούς. Αφού όμως προ­ϋ­πάρ­ξει συ­νεν­νό­η­ση με τους θε­σμούς.

Γι΄ αυτό, όπως θα εν­θυ­μού­νται οι ανα­γνώ­στες των ΝΕ­Ω­Ν υπο­γραμ­μί­ζα­με τότε ότι, τα 617 εκατ. ναι μεν δό­θη­καν, κατά το δο­κούν από την κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­Α­ΝΕ­Λ, αλλά το υπερ­πλε­ό­να­σμα ήταν 6.478 εκατ. ευρώ και ότι, αν είχε υπάρ­ξει συμ­φω­νία με τους θε­σμούς η κυ­βέρ­νη­ση θα έπρε­πε να διεκ­δι­κή­σει να δώ­σει για κοι­νω­νι­κό μέ­ρι­σμα όχι 617 εκατ. ευρώ αλλά 2.591! Δεν έδω­σε τί­πο­τε από όλα αυτά. Τα υπό­λοι­πα 1.978 εκατ. ευρώ τα … χρω­στά. Απλώς δια­τέ­θη­καν για την απο­πλη­ρω­μή των τό­κων του δη­μό­σιου χρέ­ους!

Πέρσι ανα­ρω­τιού­νταν οι πά­ντες: «Γιατί υπερ­φόρ­τω­σαν και αφαί­μα­ξαν τον ελ­λη­νι­κό λαό με φό­ρους και ανέ­βα­σαν το πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα του 2016 στο 4,18% αντί του στό­χου 0,5%; Ποιος ο λό­γος για μια τέ­τοια δρα­μα­τι­κή-και μη απαι­τού­με­νη από κα­μιά αρχή- αφαί­ρε­ση ρευ­στό­τη­τας από την χει­μα­ζό­με­νη ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μία;».

Φέτος, που ο στό­χος για πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα εί­ναι πολύ με­γα­λύ­τε­ρος, 1,75% του Α­Ε­Π, για­τί και αυ­τόν, για δεύ­τε­ρη συ­νε­χή χρο­νιά, τον ξε­περ­νά­νε κατά 823 εκατ. ευρώ, δηλ. άλλο 0,5% του Α­Ε­Π;

Και για να μη συ­νε­χί­ζε­ται η καλά ενορ­χη­στρω­μέ­νη κο­ροϊ­δία του ελ­λη­νι­κού λαού.

Αν θα συμ­φω­νή­σουν με τους θε­σμούς για τη διά­θε­ση του υπερ­πλε­ο­νά­σμα­τος, θα πρέ­πει να γνω­ρί­ζου­με ότι για κοι­νω­νι­κό μέ­ρι­σμα μπο­ρούν να δια­θέ­σουν το 40% των 823 εκατ. ευρώ. Δηλα­δή 329 εκατ. ευρώ!

Αλλιώς συμ­φω­νία με τους θε­σμούς και 823 εκατ. ευρώ κοι­νω­νι­κό μέ­ρι­σμα θα ση­μαί­νει ότι θα πρέ­πει να δια­σφα­λι­στεί υπερ­πλε­ό­να­σμα… 2.058 εκατ. ευρώ!

Αλλιώς…Δεν μπο­ρεί κα­νείς να πι­στεύ­ει ότι θα μπο­ρεί να στα­θεί και δεύ­τε­ρο γράμ­μα Τσα­κα­λώ­του, του τύ­που: «Μας συγ­χω­ρεί­τε, δεν κα­τα­λά­βα­με». Ακόμα και αν ο Τσα­κα­λώ­τος δε­χτεί να το δια­πρά­ξει…

Πηγή : ΤΑ ΝΕΑ