Ημερήσια Αρχεία : 05/10/2019

xatz1

Άρθρο του Δημήτρη Χατζησωκράτη στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»: «Το κάλεσμα»

Πριν από τρεις μή­νες, την 7η Ιου­λί­ου, πάνω από 1,8 εκα­τομ­μύ­ρια έλ­λη­νες πο­λί­τες, με­τα­ξύ των οποί­ων πάνω από 680 χι­λιά­δες νέοι και νέες ηλι­κί­ας 17 – 24 χρό­νων, εξέ­φρα­σαν την εμπι­στο­σύ­νη τους στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ – Προ­ο­δευ­τι­κή Συμ­μα­χία κα­θι­στώ­ντας το σχή­μα…

05/10/2019